Smluvní podmínky

.

I.
Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli práva k užívání vybraného doménového jména druhého řádu (dále jen „Doménové jméno“), která drží na základě zápisu v centrálním registru doménových jmen provozovaném CZ.NIC, z.s.p.o.
 2. Poskytovatelem práv k Doménovému jménu je společnost .CZ domény – Kamil Egermajer, IČ 66976928, místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00, Praha – Staré Město (dále jen „Poskytovatel“).
 3. Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito smluvními podmínkami provedla objednávku Doménového jména (dále jen „Uživatel“). Uživatelem může být pouze osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům.

 II.
Objednávka

 1. Objednávka Doménového jména se provádí vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce www.volne-domeny.cz.
 2. Uživatel je povinen v objednávce vyplnit správné a úplné údaje o své osobě. Tyto údaje má Uživatel povinnost aktualizovat dle platného stavu a má právo je také v průběhu užívání Doménového jména měnit a doplňovat.
 3. Odesláním objednávky, a doručením potvrzení o provedení objednávky ze strany Poskytovatele na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem, se tato stává závaznou. Den provedení objednávky Uživatelem je také datem zahájení užívání Doménového jména a tímto dnem je také uzavřena tato smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem. 

III.
Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a že veškeré údaje, které o sobě v rámci objednávky poskytl, jsou pravdivé, úplné a přesné.
 2. Uživatel je oprávněn užívat Doménové jméno způsobem při užívání doménových jmen obvyklým, a to konkrétně umístit pod Doménové jméno internetovou prezentaci nebo přesměrovat Doménové jméno na jiné doménové jméno, pod kterým je umístěna internetová prezentace.
 3. Uživatel je povinen platit Poskytovateli cenu, a to ve výši a způsobem dle ustanovení článku V. této smlouvy.
 4. Uživatel není povinen platit cenu, nebo má nárok na přiměřenou slevu z ceny, pokud z důvodu na straně Poskytovatele, či z důvodu vyšší moci, nemůže Doménové jméno užívat. Právo na prominutí nebo poskytnutí slevy z ceny však musí být u Poskytovatele uplatněno bez zbytečného odkladu. Toto právo zanikne, nebude-li uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím.
 5. Uživatel není oprávněn přenechat Doménové jméno do podnájmu jiné osobě. 

IV.
Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen zajistit Uživateli možnost užívání Doménového jména, a to především tím, že bude včas hradit oprávněným subjektům všechny poplatky související se správou a registrací Doménového jména.
 2. Poskytovatel je povinen neprodleně po vznesení požadavku Uživatelem a obdržení potřebných informací iniciovat provedení takových změn, které povedou k zobrazení internetové prezentace určené Uživatelem pod Doménovým jménem.
 3. Poskytovatel je povinen zabezpečit technické prostřední s odpovídajícími technickými parametry, které budou Uživateli umožňovat bezproblémové užívání Doménového jména. 

V.
Cena

 1. Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli za užívání Doménového jména dohodnutou cenu.
 2. Cena za užívání Doménového jména je Uživatelem placena dopředu, a to na základě faktur vystavených Poskytovatelem se splatností 14 dnů.
 3. Poskytovatel je oprávněn po Uživateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s placením ceny. Uhrazením úroku z prodlení není Uživatel zproštěn povinnosti uhradit dlužnou cenu.
 4. Cena užívání Doménového jména bude vždy po uplynutí kalendářního roku upravena, a to tak, že bude případně navýšena o, Českým statistickým úřadem zjištěnou, „Průměrnou meziroční míru inflace“ za právě skončený kalendářní rok. Takto upravená cena bude Uživatelem poprvé hrazena za měsíc následující po měsíci, ve kterém bude „Průměrná meziroční míra inflace“ za skončený kalendářní rok Českým statistickým úřadem oficiálně zveřejněna. 

VI.
Zánik smlouvy

 1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
 2. Právo vypovědět tuto smlouvu má pouze Uživatel, a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi Poskytovateli.
 3. Uživatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností v případě, že není možné Doménové jméno užívat obvyklým způsobem nebo je postupem Poskytovatele zmařen účel této smlouvy.
 4. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností v případě porušení závazku ze strany Uživatele dle článku III. odst. 3. a/ nebo 5. této smlouvy. V případě úhrady ceny je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže je Uživatel v prodlení delším než 30 dnů.
 5. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

VII.
Ochrana osobních údajů

 1. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat.
 2. V souladu s článkem II. této smlouvy vyžaduje Poskytovatel v rámci objednávky povinné osobní údaje.
 3. Poskytovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněními zásahy třetích osob.
 4. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho osobních údajů uvedených v objednávce způsobem, který by byl v rozporu s touto smlouvou.
 5. Uzavřením této smlouvy uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle této smlouvy Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání Doménového jména, a to podobu trvání této smlouvy
 6. Poskytovatel je jako správce oprávněn pověřit, v souladu se ZOOÚ, třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. 

VIII.
Odpovědnost za škodu

 1. Ochrana internetové prezentace umístěné pod Doménovým jménem před poškozením nebo zničením je výlučně věcí Uživatele.
 2. V případě porušení povinností dle ustanovení článku IV. této smlouvy má Uživatel právo na náhradu případné škody, která v souvislosti s porušením těchto povinností Uživateli vznikla.
 3. Poskytovatel neodpovídá za škody, které by Uživateli nebo jeho obchodním partnerům vznikly v souvislosti s užíváním Doménového jména, s výjimkou škod prokazatelně zaviněných Poskytovatelem. 

IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována písemně či e-mailem. Pro doručování Uživateli je určena poštovní nebo e-mailová adresa uvedená Uživatelem v objednávce. Pro doručování Poskytovateli je určena adresa podnikání nebo e-mailová adresa info@volne-domeny.cz. Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.
 2. Pro veškeré soudní spory vzniklé na základě této smlouvy je příslušným soudem soud v místě sídla Poskytovatele.
 3. Toto znění Smluvních podmínek nabývá platnosti dnem 1. července 2013.